top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, opdrachten en leveringen van en door NV GIA, met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.  De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst of aanvaarding van een levering door NV GIA.  Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen in een geschreven document uitgaande van NV GIA.

 2. Alle offertes van NV GIA zijn steeds vrijblijvend en blijven slechts geldig gedurende een beperkte periode van maximaal dertig (30) dagen te rekenen vanaf de offertedatum en dit zonder expliciete vermelding van deze optieperiode.

 3. De verkochte goederen blijven eigendom van NV GIA tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessorie.  In geval van doorverkoop behoudt NV GIA de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen.  Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.  Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.  De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

 4. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van de goederen, materialen en arbeidskracht, zijn de termijnen van toepassing zoals voorzien in de offertes of overeenkomst.  Deze uitvoeringstermijnen worden steeds als aanwijzing gegeven en zijn niet bindend.  Deze termijnen kunnen bij vertraging geen grond tot enige vordering opleveren.

 5. De verkoop is pas definitief wanneer aanvaard en bevestigd door NV GIA.

 6. NV GIA kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover wordt bewezen dat een zware fout of zware nalatigheid werd begaan, in geval opzet of indien een verbintenis niet werd uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt.  De aansprakelijkheid van NV GIA is steeds beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade de geleden wordt, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade, waaronder zij het niet-limitatief, gederfde inkomsten en winsten, supplementaire kosten enz.  De leveringen gebeuren AF Fabriek en de goederen reizen op risico van de klant, zelfs indien het transport door NV GIA zelf of voor rekening van NV GIA worden uitgevoerd.

 7. In geval van overmacht of toeval bevrijdt NV GIA zich van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van NV GIA en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen.  In geval van annulatie of weigering van de klant tot aanvaarding van de bestelling, behoudt NV GIA zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.  In dat geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minstens 30% van de totale aannemingssom, onder voorbehoud van het recht van de NV GIA om een hogere schadevergoeding te vorderen.  Eventuele reeds betaalde voorschotten blijven verworven en worden aangewend ter dekking van de door NV GIA geleden schade.

 8. Alle klachten betreffende de staat van de geleverde goederen, de uitgevoerde werken, dienen, om geldig te zijn, wat betreft zichtbare gebreken binnen de 48u na aflevering of plaatsing en wat betreft de verborgen gebreken binnen de acht dagen na levering of plaatsing, ter kennis worden gebracht per aangetekend schrijven aan NV GIA.  Alle klachten betreffende facturen dienen, om geldig te zijn, binnen de acht dagen ter kennis te worden gebracht per aangetekend schrijven aan NV GIA.

BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Alle facturen zijn betaalbaar te Bree, binnen de 30 dagen einde maand, uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend akkoord.  Op de facturen die niet betaald zijn op vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand vanaf vervaldag, en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 125,00 € aangerekend.  Bij niet betaling van de factuur op vervaldag worden alle andere, zelfs de niet vervallen facturen, van rechtswege opeisbaar.  In de mate dat de klant-koper de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft NV GIA het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met dit contract, alsook met andere lopende contracten tussen partijen.  Tevens behoudt NV GIA zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

 2. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

 3. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door de daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der, door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt NV GIA zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen.  Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt NV GIA het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.  Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

 4. In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en is de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, de bevoegde rechtbank, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Anchor 1
FLEXIBEL WERKEN MET MAINLINE ® STROOMRAIL
Schakel verplaatsbare stopcontacten in en werk waar en wanneer u wil.
bottom of page